Slovak Matchmaking Fair 2021 ONLINE
Embassy of the Slovak Republic in Tel Aviv

Embassy of the Slovak Republic in Tel Aviv

Israel, Tel Aviv
Mr. Matej Kereš, Economic Counsellor

About Us

Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky poskytuje informácie nevyhnutné k presadzovaniu Vašich podnikateľských ambícií v oblasti exportu výrobkov a služieb, vývozu kapitálu, vytvárania kooperačných väzieb a zakladania spoločných podnikov v zahraničí. The Ministry of Foreign Affairs and European Affairs of the Slovak Republic provides the information necessary to promote your business ambitions in the field of export of products and services, export of capital, creation of cooperative ties and the establishment of joint ventures abroad.

Areas of Activity

  • other
Organisation
Embassy of the Slovak Republic in Tel Aviv

Country
Israel
Tel Aviv

Type
Institution

Size
1-20

Website
https://www.mzv.sk/web/telaviv

Additional info about company
link
link


Participating in
25.5.2021 B2B negotiations
25.5.2021 Expert Panel Discussion (English & Slovak language)

Cooperation Profiles

Základné poradenstvo o politickom, obchodno-ekonomickom a podnikateľskom prostredí v Izraeli. Poskytovanie základných kontaktných údajov a doplňujúcich informácií o podnikateľskom subjekte podľa vyžiadania. Výber vhodných veľtrhov a výstav, poradenská a organizačná podpora pri účasti na nich. Basic advice on the political, business and economic environment in Israel. Providing basic contact information and additional information about the business entity on request. Selection of suitable fairs and exhibitions, consulting and organizational support in participating in them.

Requested

other

Offered

other

Participants

Mr. Matej Kereš Economic Counsellor